مرحله اول: شرایط عمومی
با شرایط مندرج در متن فوق موافقم
مرحله دوم: اطلاعات متقاضی PictureBox